“Mały mistrz” w szkole podstawowej

Program Mały Mistrz realizowany w ZS Burzyn skierowany jest do uczniów klas I i realizowany będzie w ramach zajęć ruchowych edukacji wczesnoszkolnej. Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej przy wsparciu nauczycieli wychowania fizycznego.

http://www.zsburzyn.tuchow.pl/wp-content/uploads/2014/09/maly-mistrz-2.jpg

Główną ideą Projektu jest zachęcenie uczniów klas I-III szkół podstawowych do zdobywania nowych umiejętności ruchowych oraz podnoszenia sprawności fizycznej, kształtowania odpowiednich nawyków i postaw, w tym zwłaszcza dotyczących zdrowego stylu życia, a także podniesienie atrakcyjności zajęć, wzmocnienie roli nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej  i wychowania fizycznego.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i współpracujący z nimi nauczyciele wychowania fizycznego zostaną zachęceni do udziału w programie, którego realizacja zaspokaja w dużej części zadania, które postawiono przed szkołami podstawowymi w związku z wprowadzaniem nowej podstawy programowej.
Zgodnie z aktualnymi wytycznymi w ramach edukacji wczesnoszkolnej w obszarze aktywności fizycznej przewidziano zajęcia WF w wymiarze 3 godzin tygodniowo oraz określono podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych /Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. Dz. U. 2012 poz. 977/.
W podstawie programowej zapisany został cel główny: „Celem edukacji wczesnoszkolnej jest wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, etycznym, fizycznym i estetycznym. Ważne jest również takie wychowanie, aby dziecko w miarę swoich możliwości było przygotowane do życia w zgodzie z samym sobą, ludźmi i przyrodą”.

więcej: malymistrz.pl

z: zsburzyn.tuchow.pl

Odpowiedz

Scroll To Top