WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW LKS BURZYN

OGŁOSZENIE

Zarząd Klubu Sportowego  LKS BURZYN zawiadamia członków klubu, iż 5 stycznia o godz. 18:00 – I termin (18:30 – II termin) w sali widowiskowej Domu Kultury w Burzynie odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zgodnie z poniższym porządkiem i regulaminem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.
 2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku zebrania.
 4. Wybór komisji; mandatowo-skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2014.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Nadanie tytułów członka honorowego LKS Burzyn.
 8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla ustępującego Zarządu oraz podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności za rok 2014.
 9. Wolne wnioski i propozycje uchwał – dyskusja.
 10. Zgłaszanie kandydatów na członków Zarządu Klubu.
 11. Zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej Klubu.
 12. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu.
 13. Przyjęcie wniosków komisji uchwał.
 14. Dyskusja.
 15. Zamknięcie obrad.

W Walnym Zebraniu powinni być obecni wszyscy członkowie Klubu, oraz wszyscy zainteresowani członkostwem, sympatycy i kibice klubu.

Odpowiedz

Scroll To Top